Przedszkole

kontakt telefoniczny: 739 278 434

Nauczycielki:   mgr Jolanta Polok

mgr Teresa Danel

IMG_6489a

Nasze przedszkole jest jednooddziałowe – tak więc maluszki mogą się wiele nauczyć od starszaków, z kolei zaś starszacy uczą się wrażliwości wobec swych najmniejszych kolegów. Fachową opiekę zapewniają panie Jola i Tereska, pomocą służy tercjanka pani Danielka.

Program edukacyjny pt - „Kolorowy świat“ pomaga nam dostrzegać bogactwo i różnorodność przyrody, pielęgnować dobre relacje między sobą nawzajem, rozwija w maksymalnym stopniu motoryczne i umysłowe zdolności każdego dziecka oraz przybliża świat muzyki i sztuki.

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość:

 • zaznajomienia się z podstawami języka angielskiego
 • zyskiwania sprawności ruchowych dzięki zajęciom w sali gimnastycznej
 • zdokonalania się w koordynacji ruchowo – słuchowo – wzrokowej poprzez czynności prowadzone na podstawie Metody Dobrego Startu
 • pielęgnacji wyczucia rytmu i umyzykalniania podczas zajęć muzycznych i logorytmicznych dzięki bogatemu inwentarzu dziecięcych instrumentów (w tym popularnych „Bum Bum rurek”)
 • zyskiwania zdolności plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych
 • stymulowania prawidłowego rozwoju mowy i słuchu fonemowego podczas zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej
 • indywidualnej terapii logopedycznej dla dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy

 

W tym roku realizujemy projekt logopedyczny „Mówię, mówisz, mówimy – jak najlepiej umiemy”, na który udało nam się zyskać finanse w ramach programu rozwojowego „Wsparcie prewencji logopedycznej w przedszkolach”  wygłoszonego Ministerstwem Szkolnictwa na rok 2015.

 

Regularnie odbywają się też:

 • nauki pływania
 • nauki jeżdżenia na nartach
 • zielone przedszkole
 • wyjazdy na spektakle TL Bajka

 

 

 

Zapis do przedszkola

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace  v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Místo pro podávání žádostí: Těrlicko, Přehradní 243

Termín zápisu: úterý 2.5.2017 od 8:00 – 16:00 hod.

Při zápisu dítěte předloží zákonný zástupce:

 

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formulář si zákonní zástupci vyzvednou v MŠ u učitelek)
 • originál rodného listu dítěte
 • platný občanský průkaz

 

Kritéria pro přijetí:

 

 1. přednostní přijetí dětí předškolního věku
 2. místo trvalého pobytu dítěte – Těrlicko
 3. sourozenec v mateřské škole
 4. přijetí dle věku v rozmezí 3-5 let dítěte
 5. děti ve věku 2-3 let budou přijímány dle možností

Zákonní zástupci dětí budou o rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí informováni na úředních deskách a na webových stránkách školy - www.pspcierlicko.cz v termínu od 15.května 2017

Mgr. Barbara Smugala

ředitelka školy